ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύντομο Ιστορικό

 • H ατομική εργοληπτική επιχείρηση ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ιδρύθηκε το 1992 σαν συνέχεια διαφόρων ατομικών και εταιρικών δραστηριοτήτων της Αλαφογιάννη Αικατερίνης.
 • Η εταιρεία από το 1993 είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του ΥΠΕΧΩΔΕ στην κατηγορία πρασίνου 2ας τάξης , με αριθμό μητρώου 10821 και στελεχώνεται από την κ. Αλαφογιάννη Αικατερίνη, Δασολόγο.
 • Επίσης η εταιρεία έχει πτυχίο Δ΄ τάξης για την εκτέλεση Δασοτεχνικών έργων.
 • Από το Μάρτιο του 2004 η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στους Ειδικούς πίνακες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ,με αριθμό μητρώου 3682 για ανάληψη έργων «ΝΑΤΟ-ΟΧΥΡΩΣΗΣ- ΑΠΟΡΡΗΤΑ».
 • Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η μελέτη ,ο σχεδιασμός ,η κατασκευή και η συντήρηση  κάθε είδους  έργων τοπίου και περιβάλλοντος, Δημοσίων και Ιδιωτικών.
 • Η επιχείρηση στελεχώνεται από μόνιμο προσωπικό και ανάλογα με τις απαιτήσεις των έργων που αναλαμβάνει, προσλαμβάνει και το απαιτούμενο πρόσθετο προσωπικό.
 • Υπάρχει μεγάλη εμπειρία της εταιρείας μας σε έργα αναπλάσεων, αρχιτεκτονικής τοπίου , κατασκευής φυτεμένων δωμάτων,  σε αποκαταστάσεις χώρων από λειτουργία  επεξεργασίας λυμάτων και λατομείων, στην εκτέλεση πάσης φύσεως δασοτεχνικών έργων , σε καθαρισμούς – αποψιλώσεις και σε συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων.

Η εκπρόσωπος της εταιρείας κ. Αλαφογιάννη Αικατερίνη συμμετέχει ενεργά στους παρακάτω φορείς:

 • Εκλεγμένο Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΕΔΜΕΔΕ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ   ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)
 • Πρώην Πρόεδρος της ΕΕΔΕΠ  (Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων και Εργων Πρασίνου)
 • Τακτικό  μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών
 • Τακτικό μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
 • Εμπειρογνώμονας στον ΕΛΟΤ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ) για τις ΕΤΕΠ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Η εταιρεία εφαρμόζει για το ακόλουθο πεδίο εφαρμογής:

«ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  EN ISO 14001:2015

Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας& Ασφάλειας στην Εργασία OSHAS 18001: 2007/ΕΛΟΤ 1801:2008